ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ด

ของทุกอย่างนั้นมีด้านบวกก็ต้องมีด้านลบเสมอ เมื่อเราอยากจะปลูกเห็ดก็ใช่ว่าเราจะเรียนรู้เรื่องการปลูกอย่างเดียว เราต้องคำนึงถึงปัจจัยทั้งภายนอกและภายในเรื่องการเพาะพันธุ์เห็ดด้วย เมื่อจะลงมือทำธุรกิจก็ต้องมีการวางแผนการต่างๆรวมไปถึงการคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่อาจจะทำให้ธุรกิจของเราเกิดความชะงักได้ เรื่องของการปลูกเห็ดก็มีปัจจัยเสี่ยงต่างๆเหล่านี้เช่นเดียวกันกับธุรกิจอื่นๆด้วย

สภาพดินฟ้าอากาศ

ปัจจัยใหญ่ๆ ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อเห็ดก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของอุณหภูมิ เพราะเห็ดนั้นคือเชื้อราชั้นสูงชนิดหนึ่งที่มีความต้องการทางด้านอากาศไม่เหมือนกับพืชผักชนิดอื่นๆ

ปัจจัยโดยทั่วไปที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ดมีดังนี้

อุณหภูมิที่เหมาะสมควรอยู่ที่ 20 – 30 องศาเซลเซียส และไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส(เห็ดแต่ละชนิดนั้นมีความต้องการที่ต่างกัน)

ความชื้นภายในโรงเรือนควรมีไม่ต่ำกว่า 80% อาจจะใช้ไฮโดรมิเตอร์ในการวัดความชื้นก็ได้

พื้นที่ปลูกเห็ดควรมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก แต่ถ้ามีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาก ก็จะทำให้ดอกเห็ดไม่ยอมบานออก

เห็ดบางชนิดอาจไม่ต้องการแสง และสำหรับเห็ดบางชนิดถ้าไม่โดนแสงก็จะไม่เติบโตและผลผลิตอาจจะต่ำได้

การให้น้ำเห็ดนั้นไม่ควรฉีดให้โดนดอกเห็ดโดยตรง เพราะอาจจะทำให้ดอกเห็ดเน่า การลดน้ำในโรงเรือนของเห็ดนั้นควรทำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ถ้าอากาศแห้งก็ควรรดน้ำให้มากขึ้นเพื่อเป็นการรักษาความชื้นภายในโรงเรือน อาจใช้การติดตั้งเป็นสเปรย์ให้น้ำไหลออกมาเป็นฝอยก็จะดี เพราะอัตราการขังของน้ำที่จะทำให้เชื้อเห็ดเน่านั้นมีน้อย

-ความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำและดิน

เชื้อเห็ด ถ้าเป็นเชื้อเห็ดที่มีการต่อเชื้อมาหลายช่วงเวลาแล้วจะได้ดอกเห็ดที่มีขนาดเล็ก โตเร็ว บานเร็ว มีอัตราการเกิดจำนวนมาก แต่อาจจะเป็นราคาที่ไม่สูงนัก เพราะขนาดดอกที่เล็กนั่นเอง

-ถ้าวัสดุของการเพาะเห็ดนั้นไม่สมบูรณ์ ดอกเห็ดที่เกิดขึ้นก็จะไม่สมบูรณ์ด้วยเช่นกัน

-ดอกเห็ดที่ต้องการพัฒนาให้เป็นดอกเห็ดที่สมบูรณ์นั้นต้องการอากาศที่สูงมาก ในโรงเรือนควรมีช่องระบายอากาศให้อากาศบริสุทธิ์เข้าไปบ้าง ถ้าอากาศไม่ถ่ายเทก็จะทำให้รูปร่างของเห็ดเปลี่ยนไป ไม่สวยงาม ไม่มีหมวกเห็ด ไม่มีที่คลุม เรียกว่า “เห็ดพิการ”

-สารอาหารที่เห็ดต้องการก็ควรจะเป็นสิ่งที่เห็ดนั้นมีความสามารถในการย่อยสลายเพื่อนำสารอาหารไปใช้  ไม่ว่าจะเป็นชานอ้อย ถั่วเขียว ฟางข้าว เป็นต้น ทุกสิ่งล้วนเป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของเห็ดทั้งนั้น

นอกจากสิ่งที่มีผลต่อการเจริญเติบโตในด้านดี ควรอย่างยิ่งที่ต้องรู้ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้การเจริญเติบโตของเห็ดมีการชะงัก เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ฟาร์มเห็ดของคุณเกิดความผิดพลาด เรียกได้ว่ากันไว้ดีกว่าแก้ ดั่งที่จะกล่าวในบทถัดไป

 

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้การเจริญเติบโตของเห็ดหยุดชะงักมีดังนี้

-สาหร่ายหรือตะไคร่น้ำ ที่เป็นพืชชั้นต่ำ มักจะมากับน้ำที่ใช้รดเห็ด ซึ่งมันจะเข้าไปฝังตัวอยู่กับปากถุงเห็ดหรือโคนดอกเห็ด ทำให้เห็ดนั้นมีกลิ่นเหม็น และทำให้หน้าตาของเห็ดไม่น่ารับประทาน เหมือนมีราเขียวๆติดอยู่ที่ต้นเห็ด

-ฟังไจที่ ที่ประกอบด้วยเชื้อราและยีสต์ ซึ่งเชื้อราที่ว่านี้จะเจริญเติบโตปนเปื้อนได้ดีพร้อมกับเห็ด โดยเฉพาะราดำ ราเขียว ราส้ม ซึ่งมันจะมากับอากาศ น้ำและแมลงนั่นเอง

-แบคทีเรีย เชื้อแบคทีเรียทุกชนิดเจริญเติบโตได้ดีในที่มีความชื้นสูง ดังนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจที่เชื้อแบคทีเรียจะคุกคามเห็ดของคุณ ดังนั้นเจ้าของโรงเห็ดต้องรีบนึ่งเชื้อเห็ดภายใน 24 ชั่วโมง ที่บรรจุถุง เพื่อให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 121 องศานั้นเป็นตัวฆ่าเชื้อแบคทีเรียให้ตายและต้องนึ่งโดยใช้เวลา 15 นาทีเป็นอย่างน้อย

-จุลินทรีย์ ชื่อว่าแอคติโนมัยซีท อยู่ในกลุ่มแบคทีเรียที่มีส่วนยับยั้งการเจริญเติบโตของเห็ด ซึ่งส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ตามกองปุ๋ยหมักก็ต้องนึ่งเพื่อฆ่าเชื้อนี้เช่นกัน

-ราเมือก เป็นเชื้อราที่มีการสร้างเส้นใยที่มีสีเหลือง และมีกลิ่นเหม็นคาว จะอยู่ในก้อนเชื้อของเห็ดที่ใกล้หมดอายุแล้ว และอยู่ในสภาพที่มีความชื้นสูง หรืออยู่ในโรงเรือนเห็ดที่มีความสกปรก อับชื้น ซึ่งรานี้จะเข้าไปทำให้ก้อนเชื้อเห็ดหมดอายุเร็วกว่าปกติ ดังนั้นเจ้าของโรงเรือนต้องทำความสะอาดและมีการพักโรงเรือนจากรุ่นสู่รุ่นเป็นเวลาอย่างน้อย 20 วัน

ตะไคร่น้ำ,เชื้อรา,แบคทีเรีย
                    ตะไคร่น้ำ,เชื้อรา,แบคทีเรีย

-ไวรัส เป็นศัตรูของเห็ดที่มีขนาดเล็กที่สุด แต่มีทั้งประโยชน์และโทษ ซึ่งประโยชน์คือทำให้เกิดเห็ดพันธุ์ใหม่ขึ้นแต่ผลเสียคือทำให้รูปแบบของเห็ดผิดปกติหรือที่เราเรียกว่าโรคหงอนไก่

-ไรเห็ด เป็นแมลงศัตรูเห็ดที่มีขนาดเล็กมี 8 ขา มันจะกัดกินเส้นใยของเห็ด ซึ่งจะทำให้ดอกเห็ดเหี่ยวและแคระแกร็น เมื่อเส้นใยของเห็ดหมดไปก็จะเปลี่ยนเป็นสีขี้เลื่อย และมีขุยๆ ออกมาและหลังจากนั้นตัวไรเห็ดอาจจะนำเชื้อราเขียวมาระบาด และอาจจะทำให้ผู้ที่เพาะเห็ดนั้นมีอาการคันได้

-แมลงสาบ มันจะกัดกินและทำลายดอกเห็ดทั้งที่ระยะบ่มเชื้อและเวลาเปิดถุงเชื้อออก ซึ่งมันจะกัดถุงให้ขาดและนำเชื้อโรคไปเผยแพร่ ท้ายที่สุดผลของมันคือการทำให้ผลผลิตของเห็ดนั้นลดลง

-หนู เข้าทำลายกัดถุงและกินของที่อยู่ภายในถุง ไม่ว่าจะเป็นรำหรืออาหารเสริมต่างๆ ทำให้ก้อนเชื้อเห็ดเสียหาย

-แมลงหวี่เห็ด จะเข้าทำลายช่วงบ่มก้อนเชื้อ ถ้าตรวจพบว่ามีสำลีเปียกอยู่ในก้อนเชื้อเปียกแล้วไม่เปลี่ยน แมลงหวี่ก็จะวางไข่ และไข่จะกลายเป็นหนอนมากัดกินอาหารของเห็ดจนเห็ดไม่เติบโตและฝ่อไปในที่สุด

-ด้วงเจาะเห็ด จะเป็นตัวกินน้ำเลี้ยงของเห็ด ทำให้ดอกเห็ดแห้ง ม้วนงอและฝ่อในที่สุด

นอกจากนี้ศัตรูของเห็ดก็เกิดขึ้นอย่างทันยุคทันสมัยอีกหลายรูปแบบ ผู้เพาะปลูกเห็ดทั้งหลาย ควรเอาใจใส่และคำนึงถึงให้มากๆ เพราะเราลงทุนครั้งเดียว เห็ดบางชนิดก็ออกดอกภายใน 7 วัน และมีอายุยืนไปอีก 3 เดือน ดังนั้นถ้าเราเริ่มดูแลตั้งแต่วันแรก ก็ไม่ยากที่เราจะได้ผลผลิตที่ดีและไม่มีความเสี่ยงกับความเสียหายนั่นเอง

ติดตามเรื่องราวอื่นๆได้ที่นี่ คลิ๊ก

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *